Pszczeli Miód - miód spadziowy, miód pitny, wosk pszczeli, wosk do wyrobu świec.

Górska Pasieka Pszczela - miód naturalny

  • strona główna
  • pasieki
  • onas
  • kontakt
  • dojazd
  • galeria
 
 
 
 

   Witamy na stronie pasieki pszczelarskiej "Pszczeli Miód".
 

           Możemy poszczycic się ponad stuletni�� tradycj� przy wyrobie miodów. "Pszczeli Miód" jest pasiek� górsk�� po��o�on�� w malowniczych terenach okolic My��lenic oraz ��towni.

   G��ównym po�ytkiem s� nektary i py��ki kwiatów ��kowych, zió�� le��nych oraz spadzie drzew li��ciastych i iglastych.

   Podstawowymi miodami przez nas pozyskiwanymi s�:
    - miód mniszkowy
    - miód wielokwiatowy
    - miód lipowo-spadziowy
    - miód spadziowy.

   W ofercie pasieki sÄ� równie� ��wiece z naturalnego wosku pszczelego w��asnego wyrobu i wed��ug w��asnych projektów oraz kit pszczeli (propolis).

 Na miejscu mo�na skosztowac miodów i dokonac zakupów naszych produktów.
 
   Pasieka "Pszczeli Miód" serdecznie zaprasza !


    TEGOROCZNY MIÓD MNISZKOWY JU JEST!

 
Nasze pszczo��y bardzo dobrze przezimowa��y i s�� w ��wietnej formie!

Nasza pasieka go��ci��a w programie "Dzie� Dobry TVN"  jako ekspert prezentuj��cy i obja��niaj��cy zachowanie siÄ� pszczó�� w temacie formy i sposobu nadej��cia najbli�szej zimy!
      
W poprzednich latach zwyci�ali��my w plebiscycie publiczno��ci na najlepszy miód spadziowy   w  ca��ej  Ma��opolsce  podczas "Ma��opolskiego Festiwalu Smaku", który  odby�� si�  na krakowskim Placu Wolnica !!!        DZIʘKUJEMY  ZA  WASZE  G��OSY !

Niedawno zdobylI��my Br��zow�� Jaskó��k� Roku w kategorii "Miody", przyznan�� przez Kapitu�� ogólnopolskiego konkursu konsumenckiego Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa.
  
                                         Z   A   P   R    A   S   Z    A   M   Y   do   N A S  ! 
  
 
 
 
 
 
designed by Vizualion
designed by Vizualion